دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 1-67