دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، شهریور 1394، صفحه 1-69 
1. معرفی ساختار جمعیت و فراوانی ماکروبنتوزهای رودخانه خبر در فصول مختلف سال

صفحه 1-12

اعظم آتش برگ؛ محمدرضا احمدی؛ فلورا محمدی زاده؛ مریم معزی