درباره نشریه

فصلنامه آبزیان و شیلات، مقالات پژوهشی در زمینه های تکثیر و پرورش آبزیان، تکنولوژی فرآورده های شیلات و آبزیان، صید و بهره برداری آبزیان، بهداشت و بیماری های آبزیان، بیولوژی و فیزیولوژی آبزیان و تمامی موضوعات مربوطه به آبزیان و شیلات را که برای اولین بار منتشرمی گردند، پس از بررسی و داوری علمی مورد پذیرش قرار می دهد.