اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر شادی خاتمی

بیولوژی دریا استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

shadi.khatami1gmail.com
09123397025

سردبیر

دکتر احسان کامرانی

شیلات استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

eza47yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر امیرهوشنگ بحری

تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

amirbahri52yahoo.com

دکتر میر مسعود سجادی

تکثیر و پرورش ابزیان استاد، دانشگاه گیلان

mmsajjadihotmail.com

دکتر مهدی سلطانی

بهداشت و بیماریهای آبزیان- شیلات استاد، دانشگاه تهران

msoltaniut.ac.ir

دکتر محمد سوداگر

تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

sudagar_myahoo.com

دکتر حسین عمادی

تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

emadihosseinyahoo.com

دکتر جاسم غفله مرمضی

شیلات استاد, پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور, اهواز

jmarammaziyahoo.com

دکتر احسان کامرانی

شیلات استاد, دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

eza47yahoo.com

دکتر فرهاد کی مرام

بیولوژی دریا دانشیار پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی

farhadkymaramgmail.com

دکتر عباس متین فر

بیولوژی دریایی -آبزی پروری دانشیار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

drmatinfar.com

دکتر مازیار یحیوی

تکثیر و پرورش دانشیار-دانشگاه آزاد بندرعباس

maziyar_yahyaviyahoo.com