اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

امیر هوشنگ بحری

تکثیر و پرورش ابزیان دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

amirbahri52yahoo.com

سردبیر

احسان کامرانی

شیلات استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

eza47yahoo.com

مدیر داخلی

مانی مهین

تکثیر و پروش آبزیان دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

en_mani2000yahoo.com

ویراستار

الهام ناهیدی

شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

elham_nahidi2010yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

امیرهوشنگ بحری

تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

amirbahri52yahoo.com

میر مسعود سجادی

تکثیر و پرورش ابزیان استاد، دانشگاه گیلان

mmsajjadihotmail.com

مهدی سلطانی

بهداشت و بیماریهای آبزیان- شیلات استاد، دانشگاه تهران

msoltaniut.ac.ir

دکتر محمد سوداگر

تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

sudagar_myahoo.com

حسین عمادی

تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

emadihosseinyahoo.com

جاسم غفله مرمضی

شیلات استاد, پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور, اهواز

jmarammaziyahoo.com

احسان کامرانی

شیلات استاد, دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

eza47yahoo.com

دکتر فرهاد کیمرام

بیولوژی دریا دانشیار پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی

farhadkymaramgmail.com

دکتر عباس متین فر

بیولوژی دریایی -آبزی پروری دانشیار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

drmatinfar.com

مازیار یحیوی

تکثیر و پرورش دانشیار-دانشگاه آزاد بندرعباس

maziyar_yahyaviyahoo.com