دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 1-72