نویسنده = رضا طاعتی
تعداد مقالات: 2
1. اثر سطوح مختلف چربی و پروتئین بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیبات تقریبی لاشه بچه ماهیان نورس سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901)

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 13-24

مصطفی تاتینا؛ مجید موسی پور شاجانی؛ علی حمیداوغلی؛ رضا طاعتی؛ مهتاب قریب خانی


2. اثر استرس حاد بر نوسانات کورتیزول و گلوکز ماهیان استرلیاد (Acipenser ruthenus) تغذیه شده با سطوح متفاوت ویتامین های C و E

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 9-20

مصطفی تاتینا؛ رضا طاعتی؛ محمود بهمنی؛ مهدی سلطانی؛ مهتاب قریب خانی