نویسنده = نسرین اسحاقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان تهیه گسترش کروموزومی میگوی آب شیرین Caridina fossarum Heller 1862

دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 38-49

امین مخلصی؛ علی جوادی؛ مجید افخمی؛ نسرین اسحاقی؛ رضا خوشنود؛ حبیب آذرمنش