نویسنده = جواد مسگران کریمی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین تنوع و فراوانی بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه دوهزار تنکابن با استفاده از شاخص های زیستی

دوره 3، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 27-40

جواد مسگران کریمی؛ قباد آذری تاکامی؛ حسین خارا؛ روح ا... عباسپور


2. ارزیابی زیستی رودخانه چشمه کیله تنکابن(استان مازندران) با استفاده از شاخص های زیستی، ساختار جمعیتی و زیتوده ای درشت بی مهرگان کفزی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 63-76

روح الله عباسپور؛ حمیدرضا علیزاده ثابت؛ مسعود هدایتی فرد؛ جواد مسگران کریمی