نویسنده = فتحعلی نوری
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه ریخت شناسی ماهی سفید رودخانه ای L ., 1758)) Squalis cephalus سد شهدای سنقر استان کرمانشاه

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 27-34

مجتبی پوریا؛ عیسی بهرامی زاده؛ فتحعلی نوری؛ کیومرت شهبازی


2. بررسی برخی پارامترهای پویایی جمعیت سیاه ماهی (Capoeta trutta) در رودخانه الوند استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 17-26

مجتبی پوریا؛ اصغر عبدلی؛ محمد کاظمیان؛ فتحعلی نوری؛ حسین خارا؛ فرشاد اجرایی