نویسنده = ذبیح الله پژند
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اثرات کلریدسدیم و متیلن بلو بر فلور باکتریایی محیط پرورشی، پوست و آبشش بچه تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 45-52

رقیه فتح الهی؛ حسین خارا؛ ذبیح الله پژند؛ علیرضا شناور ماسوله؛ بتول مشتاقی؛ زهرا منافی


2. تعیین میزان Lc50 سرب و روی در بچه ماهیان ازون برون(Acipenser stellatus) و اثرات هیستوپاتولوژیک آنها بر روی بافت های کبد و آبشش

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 57-66

نرجس عابدینی لاکسار؛ عباسعلی زمینی؛ حبیب وهاب زاده رودسری؛ ذبیح الله پژند