نویسنده = علی صادقپور
تعداد مقالات: 1
1. اثر سن بر برخی از فاکتورهای سلولی و بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی ) Cyprinus carpio Linnaeus 1758(

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 17-24

الهه باقی زاده؛ علی صادقپور؛ حسین خارا؛ شعبانعلی نظامی بلوچی