کلیدواژه‌ها = پاراکوات
تعداد مقالات: 1
1. تعیین محدوده کشندگی و غلظت میانه کشنده (96h LC50) علف کش پاراکوات بر بچه ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi)

دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 21-32

یعقوب جادی؛ علیرضا صفاهیه؛ رضا سلیقه زاده