راهنمای نویسندگان

بسم الله الرحمن الرحیم

راهنمای تهیه و تدوین مقاله

1.فصلنامه آبزیان و شیلات، مقالات پژوهشی در زمینه های تکثیر و پرورش آبزیان، تکنولوژی فرآورده های شیلات و آبزیان، صید و بهره برداریآبزیان، بهداشت و بیماری های آبزیان، بیولوژی و فیزیولوژی آبزیان و تمامی موضوعات مربوطه به آبزیان و شیلات را که برای اولین بار منتشرمی گردند، پس از بررسی و داوری علمی مورد پذیرش قرار می دهد.

2.مقاله بایستی، مستند به نتایج پژوهش های نویسنده و یا نویسندگان باشد و بطور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

3.مقاله باید روی کاغذ سفید بدون آرم و در ابعاد 29×21 (A4) با 5/2سانتی متر حاشیه از طرفین با قلم(Bzar) (اندازه 12) تایپ و به آدرس الکترونیک مجله آبزیان و شیلات ارسال گردد.

4.زبان مقاله فارسی می باشد و از آوردن اصطلاحات خارجی که در زبان فارسی معادل های دقیق و رسایی دارند، خودداری گردد. حتی المقدور معادل های انگلیسی در پاورقی آورده شوند.

5.مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله به عهده نویسنده(گان) می باشد.

6.تعداد صفحات مقاله ارسالی به همراه شکل ها و جداول نباید از 15 صفحه تجاوز نماید.

7.به همراه هر مقاله، باید یک صفحه که در برگیرنده عنوان مقاله(فارسی و لاتین)، نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی و در صورت امکان آدرس پست الکترونیک(e- mail) نویسنده(گان)،نام ونشانی موسسه ای که نویسنده(گان) در آن محل خدمت می نمایند و نام محلی که تحقیق مربوطه در آنجا صورت گرفته، ارسال شود، مسئول مکاتبات باید مشخص باشد.

 8.مقالات باید مشتمل بر قسمت های زیر باشد:

عنوان مقاله :عنوان مقاله باید روان و گویا بوده و منعکس کننده محتوای مقاله باشد.

چکیده : چکیده فارسی و انگلیسی در حدود 250-150 کلمه و در یک پاراگراف آورده شود. چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی باشد. چکیده شامل بخش های مرتبط با هدف از تحقیق، مواد و روش ها، نتایج و بحث باشد. واژه های کلیدی 5-3 واژه در رابطه با موضوع پژوهش و بعد از چکیده آورده شود.

مقدمه :مقدمه بایستی در بر گیرنده اهمیت پژوهش صورت گرفته، بیان هدف و مسئله مورد پژوهش و نیز شامل  پژوهش های صورت گرفته قبلی در ارتباط با موضوع پژوهش(با ذکر منابع) باشد. به عبارتی مقدمه با طرح مساله و بیان فرضیات و اهداف به استناد پژوهش های انجام شده، لزوم انجام پژوهش را توجیه نماید.

مواد و روش ها:در این بخش بایستی شرح مواد و روش های مورد استفاده  در پژوهش، وسایل مورد استفاده (به همراه ذکر کارخانه سازنده و مدل دستگاه ها)، شیوه اجرای پژوهش، جامعه آماری، روش های نمونه گیری و نحوه پردازش(تجزیه و تحلیل) آماری  داده ها، بدون اشاره به نتایج ارائه گردد. در صورتی که از روش های متداول قبلی که منتشر شده، استفاده گردد، از شرح آنها خودداری و تنها به ارائه اصول و ذکر منبع، اکتفا گردد.

نتایج:کلیه نتایج کمی یا کیفی بدست آمده، در قالب جداول، منحنی، نمودار و یا تصاویر به همراه توضیحات ضروری آنها، بیان میگردد. حتی المقدور از بکاربردن عناوینی از قبیل نمودار، عکس و نقشه خودداری و کلیه آنها با عنوان شکل،‌ درج گردند.

بحث :در این قسمت،نتایج بدست آمده با توجه به هدف بررسی و مقایسه با یافته های سایر پژوهش ها، تجزیه و تحلیل شده  و درباره آن ها بحث و نتیجه گیری به عمل آید. همچنین در پایان باید موارد کاربردهای علمی و تئوری نتایج حاصل از پژوهش و نتیجه کلی پژوهش بیان گردند.

سپاسگزاری:در این بخش پژوهشگر(ان) میتوانند از اشخاص، نهادها و سازمان ها و افرادی که در اجرای پژوهش همکاری داشته اند، تشکر و قدر دانی نمایند. این بخش بایستی کوتاه و در حدود 50 کلمه باشد.

 نحوه درج منابع در متن مقاله

نام خانوادگی کامل نویسنده و سپس سال انتشار مقاله در پرانتز آورده شود درمواردی که نویسندگان مقاله بیش از دو نفر باشند، پس از ذکر نام نویسنده اول، کلمه همکاران و برای مقالات لاتین et al اضافه شود.

 نحوه درج منابع در پایان‌ مقاله:

منابع پایان مقاله بر حسب حروف الفبا تنظیم و در دو قسمت جداگانه فارسی و سپس لاتین به شرح زیر ارائه گردند:‌

منابع فارسی

این منابع به ترتیب شامل نام خانوادگی و همراه با حروف اول اسم ، سال انتشار مقاله، عنوان کامل مقاله، نام کامل مجله، جلد، شماره و صفحات آن می‌باشد.

بهمنی، م.، و کاظمی، ر. 1377. مطالعه بافت شناسی غدد جنسی در تاسماهیان جوان پرورشی. مجله علمی شیلات ایران، شماره 1، سال هفتم، ص. 16-1.

در مورد کتب عینا مانند مقاله عمل می‌شود و ذکر نام کتاب و نام ناشر آن به طور کامل ضروری است.

بریمانی، ا. 1356. ماهی شناسی و شیلات، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات دانشگاه ارومیه، صفحه: 180 – 170.

منابع انگلیسی

این منابع به ترتیب شامل نام خانوادگی و همراه با حروف اول اسم ، سال انتشار مقاله، عنوان کامل مقاله، نام مجله، جلد، شماره و صفحات آن می‌باشد.

Kolkovski, S., Tandler, A. and Izquierdo, M. S. 1997. Effects of live food and dietary digestive enzymes on the efficiency of microdiets for seabass (Dicentrarchus labrax) larvae. Aquaculture148: 313-322.

Hepher, B. 1988. Nutrition of Pond Fishes. Cambridge University Press, Cambridge, Great Britain, P: 388

ضمناً نام مجلات انگلیسی در قسمت منابع به صورت مخفف نوشته شود. در صورتی که تعداد نویسندگان مقاله از 6 نفر بیشتر باشند بعد از نفر ششم با et al. ختم شود. برای مقالات همایش پس از عنوان مقاله نام همایش و شهر و کشور برگزاری ذکر شود.

در صورتی که منبع، قسمتی از کتاب باشد نام خانوادگی نویسنده  یا نویسندگان آن فصل کتاب همراه با حروف اول اسم، سال انتشار، عنوان فصل، نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان کتاب همراه با حروف اول اسم نویسنده، عنوان کتاب، شماره چاپ کتاب، محل انتشار کتاب و شماره صفحات ذکر گردد، مثال:

Segner, H. and Böhm, R. 1994. Enzymes of lipogenesis. In: Hochachka, P. W. and Mommsen, T. P. (eds). Analytical Techniques. Elsevier, Amsterdam, Netherlands, pp: 313–325.

 پایان  نامه:

نام خانوادگی نویسنده و حرف اول نام نویسنده، سال ارائه، عنوان پایان نامه، نام مؤسسه محل ارائه  مقاله در فرمتWord2010تایپ شده و به همراه آن نمودارها و اطلاعات آماری مربوطه(توسط یکی از نرم افزارهای Exell،Qpro و....) نیز به طور جداگانه تهیه و ارسال گردد.